Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X

Khét chân trắng 3k. Thành tích 8x bất bại. Huề cái thứ 9 hy sinh trên đấu trường.

 

Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X - Hình 1
Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X – Hình 1
Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X - Hình 2
Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X – Hình 2
Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X - Hình 3
Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X – Hình 3
Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X - Hình 4
Gà Danh Thomo Khét 3kg Thành Tích 8X – Hình 4

Nguồn : anh Tính Gaking (Nguyễn Hữu Tính)