Gà Danh Thomo – Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X

Que chân trắng 3k5. Thành tích 4x rớt lớp 5. Zìa hưu làm nọc. Nguồn :anh “TÍNH GAKING”.

Gà Danh Thomo - Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X - Hình 1
Gà Danh Thomo – Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X – Hình 1
Gà Danh Thomo - Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X - Hình 2
Gà Danh Thomo – Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X – Hình 2
Gà Danh Thomo - Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X - Hình 3
Gà Danh Thomo – Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X – Hình 3
Gà Danh Thomo - Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X - Hình 4
Gà Danh Thomo – Gà Que Chân Trắng 3kg5 Thành Tích 4X – Hình 4